modyfikacja 29.07.2021 08:16 | odsłon 3572
Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dziecka

Pomimo stałego postępu w medycynie statystyki wykazują wciąż wysoki wskaźnik dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi. Większość nieprawidłowości w rozwoju ujawnia się w pierwszych miesiącach i latach życia. W takiej sytuacji rodzice często czują się bezradni wobec problemów, zagubieni i nawet załamani problemami  (każdy z nas oczekuje urodzenia się dziecka zdrowego). Dziecko chore czy zaburzone w swoim rozwoju uruchamia niepokój rodziców, potrzebę poszukiwania pomocy. Bywa też przyczyną poważnych kryzysów w rodzinie. Stąd niezwykle ważna jest rola instytucji, placówek i organizacji, które w założeniach swojej działalności mają niesienie szeroko rozumianej pomocy małemu niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością dziecku i jego rodzinie.

Niestety, sieć ośrodków wczesnej interwencji oraz systemowe rozwiązania w zakresie wieloaspektowej pomocy rodzinie z małym dzieckiem specjalnej troski jest w naszym kraju nadal jeszcze niedostatecznie rozwinięta. W tej sytuacji bardzo cenna była  inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotycząca organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez placówki oświatowe. Tą kwestie reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. wskazujące na możliwość objęcia dziecka różnymi formami pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej od chwili wykrycia nieprawidłowości w jego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole.

Istotne założenia tej propozycji to:
  • wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się możliwie najbliżej jego miejsca  zamieszkania (w pewnych sytuacjach nawet w domu rodzinnym),
  • pomoc świadczona jest przez specjalistów – osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do charakteru niepełnosprawności dziecka,
  • działania specjalistów, co jest niezmiernie ważne, są skierowane zarówno na dziecko jak i jego rodzinę.
Złożenia te dają nadzieję na to, że rodzice potrzebujący wsparcia w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością ich małego dziecka mogą uzyskać pomoc na miejscu, w swoim środowisku.

Dlaczego tak ważna jest wczesna pomoc dziecku z zaburzeniami rozwoju?
  • Okres wczesnego dzieciństwa jest okresem najintensywniejszego rozwoju w życiu człowieka.
  • Centralny układ nerwowy małego dziecka cechuje wyjątkowa plastyczność, co daje szansę korekcji zaburzeń i kompensacji deficytów.
  • Wdrożenie specjalistycznej pomocy (postępowanie terapeutyczne w różnych obszarach rozwoju dziecka) daje szansę na pełną normalizację rozwoju lub ogranicza występowanie deficytów rozwojowych.
  • Narastanie zaburzeń wraz z wiekiem utrudnia terapię i edukację starszych dzieci.
  • Rodzice małego dziecka mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego bardziej angażują się we współpracę ze specjalistami i mają własny udział w procesie terapii dziecka.

Co warto wiedzieć ? – droga skorzystania z niezbędnej  pomocy


Podstawą działań  jest wykrycie lub podejrzenie niepełnosprawności dziecka.
Najczęściej rozpoznania możliwych zaburzeń dokonuje lekarz pediatra.
Stwierdzenie ryzyka nieprawidłowego rozwoju może mieć miejsce bardzo wcześnie (w przypadku wad genetycznych), w trakcie wizyty matki i dziecka u lekarza albo podczas sporządzania bilansu zdrowia dziecka w 2 roku życia ( pamiętajmy, że grupą zwiększonego  ryzyka są dzieci urodzone przedwcześnie).

W dziedzinie edukacji systemową formą opieki obejmuje się dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie posiada uprawnienia w sprawie opiniowania i orzecznictwa dzieci  z zaburzeniami rozwojowymi, w tym także dzieci z dysfunkcjami wzroku, słuchu oraz autyzmem.

W rejonie działania naszej Poradni wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie wydanych przez nas opinii realizują wybrane placówki oświatowe z poszczególnych gmin. Najdłuższe, kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie mają przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Są to Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie (dla miasta i gminy Chrzanów) i Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (dla miasta i gminy Libiąż).  
W rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebini wczesne wspomaganie realizowane jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini oraz na terenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Trzebini.

Podkreślić trzeba, że kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie możliwa jest dzięki pracy zespołowej i współpracy placówek. Podstawą procesu terapeutycznego dla konkretnego dziecka jest opracowanie indywidualnego planu pracy w oparciu o szczegółową diagnozę psychopedagogiczną i logopedyczną z uwzględnieniem innych opinii specjalistycznych.
Poradnia świadczy także pomoc w formie wskazania rodzicom adresów innych specjalistycznych ośrodków pomocy dziecku w zależności od charakteru jego niepełnosprawności.

Zdrowie i możliwie wszechstronny rozwój dziecka, a także wyrównywanie szans rozwojowych i w perspektywie edukacyjnych jest ważnym zadaniem rodziców i wspierających ich placówek.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie
zaprasza do tej współpracy
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze