modyfikacja 28.07.2021 13:09 | odsłon 4628

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę. Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych.  

Aby uzyskać wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starosty Chrzanowskiego do wniosku (wniosek pobierz poniżej) należy dołączyć następujące dokumenty:

1) listę założycieli klubu sportowego zawierającą:
-  imiona i nazwiska założycieli,
-  datę i miejsce urodzenia założycieli,
-  miejsce zamieszkania założycieli,
-  własnoręczne podpisy założycieli,

2) informację o adresie siedziby klubu sportowego,

3) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i odpisem uchwał,

4) statut klubu sportowego (w 3 egzemplarzach) określający w szczególności:
-  nazwę klubu sportowego odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
-  teren działania i siedzibę klubu sportowego, 
-  cele i sposoby ich realizacji,
-  sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
-  władze klubu sportowego, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
- możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
-  sposób reprezentowania klubu sportowego, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz klubu sportowego,
-  sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
-  zasady dokonywania zmian statutu,
-  sposób rozwiązania klubu sportowego.

Wydanie zaświadczenia dla klubu sportowego wpisanego do ewidencji Starosty Chrzanowskiego. 
Zaświadczenie o wpisie klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starosty Chrzanowskiego wydaje się na wniosek (wniosek pobierz poniżej) klubu sportowego.  

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dziennik Podawczy
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów
 
Wniosek można przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów


ODPOWIEDZIALNY WYDZIAŁ:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2
32-500 Chrzanów 
tel. (32) 625 79 45
tel. (32) 625 79 44

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Wniosek o wpis
12.08.2019 Pobierz
38 kB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
10.07.2019 Pobierz
13 kB