Powiat chrzanowski

modyfikacja 2016-06-07 11:32 | odsłon 3459

UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KOGO DOTYCZY ?

Nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

 

DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

ü        dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – poświadczone kopie,

ü        akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – poświadczona kopia,

ü        zaświadczenie dyrektora szkoły / placówki zawierające informacje o:

-        wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

-        dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

-         dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-         uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

W godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00

wtorek – środa od godz. 7.00 do godz. 15.00

czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00

piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00

 

FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub w sprawie odmowy nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Starosta Chrzanowski po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty (31-752 Kraków, ul. Ujastek 1) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze