modyfikacja 29.01.2021 10:44 | odsłon 5195

UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KOGO DOTYCZY ?

Nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

 

DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły / placówki;

- akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego –  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły / placówki;

- zaświadczenie dyrektora szkoły / placówki zawierające informacje o:

-     wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół / placówek, w których nauczyciel odbywał staż,

-   dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-  przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

      - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona za zgodność z
           oryginałem przez dyrektora szkoły / placówki; 

     - kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona za zgodność z
          oryginałem przez dyrektora szkoły / placówki.

 

DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

W godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00

wtorek – środa od godz. 7.00 do godz. 15.00

czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00

piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00

 

FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub w sprawie odmowy nadania  stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Starosta Chrzanowski po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty (31-752 Kraków, ul. Ujastek 1) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze