modyfikacja 29.07.2021 08:08 | odsłon 4355

Wpis do ewidecji szkół i placówek niepublicznych

Uzyskanie  wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


1.   Zgodnie z art.168  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2018r. poz.996 z  późni. zm.) szkoły i placówki niepubliczne mogą  zakładać osoby prawne i osoby fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji   prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek.
2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i wydawanie decyzji, o których mowa w ust. 12, art 169 ust. 2, art 176 ust.4 i art. 179


4.  Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia  jej    funkcjonowania,
a w   przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów,w jakich szkoła będzie kształcić,  zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust.1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na  potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do  spraw pracy.
3)  wskazanie  miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
         a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
         b)   realizację innych zadań statutowych
         c)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość  realizacji praktycznej nauki zawodu,
      d)   bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w  przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przepisach techniczno -  budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
 4)  Statut szkoły lub placówki;
 5) Dane dotyczące  kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w  szkole lub placówce;  
 6)  Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w;
a) art. 14 ust 3 -  w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej.

b) art. 14 ust. 4 - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne,której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane  uprawnienia szkoły publicznej;

7) Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 5. Szkoła o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit a,  może  zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku  szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust 1   ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art 14 ust 3.
6. Szkoła, o której mowa  w ust.4 pkt 6 lit. b może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ , o którym mowa w ust 2 stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14. ust 4 oraz jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art 14 ust.4  w zakresie kształcenia ogólnego.

7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 może zostać wpisana do ewidencji, jezel8i  osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art 123 ust.1 pkt 1

    Organ o którym mowa w ust. 1  dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

  1. Nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
  2. Datę i numer wpisu do ewidencji
  3. Nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
  4. Osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkolę lub placówkę
  5. Adres szkoły lub placówki
  6. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów w jakich szkoła kształci.


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  ul. Partyzantów 2
  32-500 Chrzanów
  tel. (032) 625-79-45    tel. (032) 625-79-44

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze