vEdukacja Powiat Suski

modyfikacja 2010-02-24 19:34 | odsłon 3735

Zakładanie szkół niepublicznychOpis sprawy/zadania
W świetle art. 82 ustawy o systemie oświaty, szkołę niepubliczną mogą założyć osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół publicznych.
Osoby prawne i fizyczne, które chcą założyć niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną i ubiegają się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, powinny złożyć do właściwego kuratora oświaty, wniosek wraz z dokumentacją szkoły (zgodnie z art. 82, ust. 2 i art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), w celu uzyskania opinii.
Kurator oświaty zobowiązany jest do wydania opinii dotyczącej wniosku, którą następnie przekazuje wraz z całą dokumentacją do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Właściwa jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wpisu szkoły niepublicznej do ewidencji szkół niepublicznych i w drodze decyzji administracyjnej nadaje jej uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyOsoby prawne i fizyczne, które chcą założyć niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, lub miejsca zamieszkania lub siedziby,

- określenie typu szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły zawodowej także zawodów lub profili zawodowych, w jakich szkoła będzie kształcić,

- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- statut szkoły lub placówki,

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

- w przypadku starania się o uprawnienia publiczne dla szkoły lub placówki - opinię Kuratora Oświaty.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 312
Anna Witek  tel. (033) 87 57 945
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Edukacji i Zdrowia
godziny pracy: poniedziałek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Tryb odwoławczy

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Wniosek o wpis / zmianę w ewidencji
Formularz wniosku o wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
2010-03-10 Pobierz
27 kB