modyfikacja 26.02.2021 13:40 | odsłon 5628

Zakładanie szkół niepublicznychOpis sprawy/zadania
W świetle art. 168 ustawy - Prawo oświatowe, szkołę niepubliczną mogą założyć osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół publicznych.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Kogo dotyczyOsoby prawne i fizyczne, które chcą założyć niepubliczną szkołę ponadpodstawową.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

2. określenie typu szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, a w przypadku liceum ogólnokształcącego-informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,

3. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (jeżeli ich utworzenie jest przewidziane), a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy potwierdzone poprzez dołączenie do zgłoszenia  pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektowa sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

4. statut szkoły lub placówki,

5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe,

7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

 8. pozytywna opinia kuratora oświaty,

 9. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia- także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe,

10. w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe- opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,

11. w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 Prawo oświatowe -pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 Prawo oświatowe.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Opłaty
brak
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
Anna Skrzypek tel. (033) 87 57 945
e_mail: edukacja@powiatsuski.pl
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Miejsce składania dokumentów
Dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b,
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Edukacji
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek -piątek 7.00 - 15.00 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Termin załatwienia sprawy
Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Podstawa prawnaUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Formularz wniosku o wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
26.02.2021 Pobierz
30 kB