vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.04.2018 11:02 | odsłon 1186

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Opis sprawy/zadania

 

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Kogo dotyczy

 

Osób fizycznych i prawnych, które chcą prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną.

Wymagane dokumenty

 

1.    zgłoszenie do ewidencji wzór zgłoszenia do pobrania tutaj

2.    informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),

- możliwość realizacji innych zadań statutowych,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3.    statut szkoły lub placówki;

4. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

5.  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)

6. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły  podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)

 7.    opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej).

 8.   dane niezbędne do wpisania szkoły placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych, ul. Kwiatowa 1a, II piętro, pok. 215

tel. (44) 741 49 58

Katarzyna Sałaj – podinspektor

e-mail: oswiata@opocznopowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 

Sekretariat Starostwa Powiatowego  w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 8.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Podstawa prawna

 

Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Opoczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze