vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:40 | odsłon 1028

KIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII

 

Opis sprawy/zadania

 

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w którym zdiagnozowane zostanie zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz zalecona terapia w szkole zorganizowanej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii), na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia.

Kogo dotyczy

 

Dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.

Wymagane dokumenty

 

1. Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.

 (wzór wniosku do pobrania tutaj oraz dostępny w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych)

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Aneta Małecka

tel. 44 741 49 57
e_mail: a.malecka@opocznowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a 
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30,

                       wtorek  7.30 – 17.30, piątek - 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

Tryb odwoławczy

 

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.

 

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze