vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:40 | odsłon 1413

SKIEROWANIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ

Opis sprawy/zadania

 

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

Kogo dotyczy

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wymagane dokumenty

 

1. Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.

(wzór wniosku do pobrania tutaj oraz dostępny w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych)

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Izabela Borkowska

tel. 44 741 49 59
e_mail: i.borkowska@opocznowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a 
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 7.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30


Termin załatwienia sprawy

 

Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

Tryb odwoławczy

 

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.

 

Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze