vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.04.2018 11:08 | odsłon 5762

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opis sprawy/zadania

 

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Kogo dotyczy

 

Nauczycieli kontraktowych ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

Wymagane dokumenty

 

Wnioski do pobrania tutaj o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego należy składać do 30 czerwca lub 31 października danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1.  dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie lub oryginały) *

2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (poświadczona kopia lub oryginał) * 
3.   zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:

a)   wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela,  który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)   dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela

c)   dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ,

d)   uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

 Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Izabela Borkowska, Aneta Małecka  tel. (044) 741 49 57, 741 49 59
e_mail:
i.borkowska@opocznopowit.pl, a.malecka@opocznopowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 

Sekretariat Starostwa Powiatowego  w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 8.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona do niego  dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego musi w ciągu 14 dni uzupełnić wskazane przez organ nadający stopień awansu zawodowego braki. Jeżeli dokumentacja nie zostanie uzupełniona wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Nauczyciel powiadamiany jest o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem komisji.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 393)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, wydającego decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 * Załączone do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób, o którym mowa w art. 76a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego przez:

  • notariusza
  • organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły wyższej przez jej rektora, w stosunku do świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni organ szkoły wyższej, w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli, w stosunku do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez odpowiedni organ administracji samorządowej).

 

Oryginały dokumentów, które zostały załączone do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego pozostają w aktach sprawy.

 

 

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze