vEdukacja Platforma

modyfikacja 09.10.2017 07:39 | odsłon 1125

KIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Opis sprawy/zadania

 

Kierowanie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Kogo dotyczy

 

Nieletnich, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Wymagane dokumenty

 

1.    Orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
2.    Kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,
3.    Kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego,
4.    Odpis aktu urodzenia nieletniego,
5.    Poświadczenie zameldowania nieletniego,
6.    Posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,
7.    Kopię dokumentacji szkolnej,
8.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

Opłaty

 

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

 

 Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a – II piętro pokój 215
Aneta Małecka  tel. 44 741 49 57
e_mail:
a.malecka@opocznopowiat.pl

Miejsce składania dokumentów

 


Sekretariat Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
po wcześniejszym uzgodnieniu w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,

                          wtorek 7.30 – 17.30 piątek 7.30 - 14.30

Termin załatwienia sprawy

 

Po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Opocznie o umieszczeniu nieletniego  w MOW wraz z kompletem dokumentów, pracownik Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych zakłada w elektronicznym systemie kierowania ORE Kartę Wychowanka i eksportuje ją do ORE. Czas oczekiwania na wskazanie miejsca jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w ośrodkach. Skierowanie wystawiane jest natychmiast po otrzymaniu  z ORE (drogą elektroniczną) wskazania miejsca w MOW

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1755)

Tryb odwoławczy

 

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

 

ORE na podstawie informacji zawartych w Karcie Wychowanka wskazuje staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego odpowiedni ośrodek.

 

Przy wskazywaniu ośrodka bierze pod uwagę sytuację rodzinną, etap kształcenia, stan zdrowia, warunki mogące wpłynąć na dalszą demoralizację nieletniego, analizę zaleceń zawartych w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli takie nieletni posiada). Po otrzymaniu wskazania z ORE starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego MOW. Jeżeli nieletni nie zostanie doprowadzony do właściwego ośrodka w ciągu miesiąca od dnia wskazania, dyrektor tego ośrodka powiadamia o tym starostę, ORE oraz sąd rodzinny (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) oraz niezwłocznie przesyła staroście dokumentację nieletniego (za pośrednictwem poczty).

 

W przypadku, kiedy nie zostanie zmieniony środek wychowawczy w stosunku do nieletniego (po uprzednim niedoprowadzeniu), pracownik Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych wysyła w formie elektronicznej prośbę o ponowne wskazanie ośrodka. 

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze