vEdukacja Platforma

modyfikacja 27.10.2016 08:31 | odsłon 1291

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w  Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu

pt. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim”


W projekcie może uczestniczyć 35 uczniów/uczennic  Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego z Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.


Uczniowie/uczennice mogą skorzystać następujących form edukacyjnych:


Szkoła podstawowa:

          zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

          zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: dogoterapia

          zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: logopedyczne

          zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: rehabilitacyjne

          zajęcia pozalekcyjne z informatyki


Gimnazjum:


          zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: logopedyczne

          zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym: rehabilitacyjne

          zajęcia pozalekcyjne z informatyki


Uczniowie/uczennice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Projektu i sekretariacie szkoły.


 W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich formularz podpisuje uczeń/uczennica i jego rodzic/opiekun prawny.


 O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje:

          zaświadczenie od wychowawcy o potrzebie wsparcia,

          średnia arytmetyczna ocen z przedmiotu/przedmiotów zgodnie z deklaracją zawartą w formularzu zgłoszeniowym,


O przyjęciu do projektu w pierwszej kolejności zdecyduje większa liczba uzyskanych punktów.


W przypadku, gdy uczniowie/uczennice zdobędą jednakową liczbę punktów, zostaną zastosowane dodatkowe kryteria w następującej kolejności:

          ocena z zachowania ucznia/uczennicy,

          oświadczenie o dochodach na osobę e rodzinie za rok 2015,


Jeżeli rodzaj niepełnosprawności będzie uniemożliwiał osobom z niepełnosprawnością dotarcie do siedziby wnioskodawcy, Koordynator Projektu uda się do osób zainteresowanych udziałem w projekcie i przeprowadzi rekrutację. Ustalenie terminu telefonicznie pod nr: 44 736 15 54.  

Wypełniony formularz należy złożyć do 28 października 2016 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.  


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,
26-300 Opoczno, tel.44 736 15 54, e-mail:
m.wojcik@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Monika Wójcik

                         Asystent Koordynatora Projektu: Jolanta Bogusz


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze