vEdukacja Platforma

modyfikacja 14.01.2015 23:46 | odsłon 2202

Uruchamianie Nowych Kierunków Kształcenia


Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, ustala zawody w których kształci szkoła,
w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 

Aby utworzyć nowe kierunki kształcenia zawodowego należy:


1.       sprawdzić czy proponowany zawód lub zawody, w których ma kształcić szkoła są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

2.       przeanalizować możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji praktycznej nauki zawodu
i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

3.       uzyskać pozytywną opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy w sprawie kierunków, których uruchomienie szkoła proponuje,


Procedura opiniowania nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy                     w Łodzi:

- dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia, 

- wniosek musi zawierać następujące załączniki:

         - opinię Starostwa Powiatowego w Opocznie,

         - opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie,

      - uzupełnioną ankietę, której wzór znajduje się na stronie internetowej www.wup.lodz.pl w zakładce Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi

- kompletny wniosek powinien zostać złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Na posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kierowane będą wnioski które wpłynęły przynajmniej trzy tygodnie przed planowaną Radą.

Informacje o terminach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi  www.wup.lodz.pl


4.       Powstanie nowego zawodu lub zawodów, w których szkoła będzie kształcić należy uzgodnić  z organem prowadzącym. W tym celu należy złożyć wniosek do Zarządu Powiatu Opoczyńskiego wraz z  kopią opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Wniosek o uruchomienie nowych kierunków kształcenia powinien zawierać uzasadnienie zasadności
i możliwości kształcenia w danym kierunku.

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze