vEdukacja Platforma

modyfikacja 02.11.2016 07:45 | odsłon 1101

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”

 

W projekcie może uczestniczyć 8 nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Drzewicy.

Nauczyciele/nauczycielki mogą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu korzystania narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych.

Nauczyciel/nauczycielka może zgłaszać się poprzez wypełnienie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu oraz wersji elektronicznej na stronie internetowej.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zaświadczenie od dyrektora szkoły o potrzebie objęcia nauczyciela/nauczycielki zaplanowanym wsparciem z zgodnie z planem rozwoju szkoły.

W przypadku większej liczby  chętnych osób niż zaplanowano w projekcie decyduje dodatkowe kryterium: dochód netto na osobę w rodzinie za 2015 r. – na podstawie oświadczenia.

Wypełniony formularz do pobrania tutaj należy złożyć do 4 listopada 2016 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

Projekt skierowany jest do 35 uczestników/uczestniczek, w tym 27 uczniów/uczennic (20K,7M) klas II i III, kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy oraz 8 nauczycieli/nauczycielek (5K,3M) uczących przedmiotów kształcenia ogólnego w ww. szkole.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 212,
26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54,  e-mail: projektyedu@opocznopowiat.pl

Asystent: Karolina Czerczak

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze