vEdukacja Platforma

modyfikacja 02.11.2016 07:44 | odsłon 1189

łódzkie3.jpg


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Powiat Opoczyński ogłasza nabór uczniów/uczennic kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”

 

W projekcie może uczestniczyć 27 uczniów/uczennic II-III klasy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Uczniowie/uczennice mogą skorzystać z następujących form edukacyjnych:

 • kółko zainteresowań z informatyki,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii,

 • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego,

 • zajęcia pozalekcyjne z matematyki,

 • zajęcia pozalekcyjne z geografii,

 • konwersacje z native speaker’em.

Uczniowie/uczennice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu oraz wersji elektronicznej na stronie internetowej.

W przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich formularz podpisuje uczeń/uczennica i jego/jej rodzic/opiekun prawny.

O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje:

 • średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów za poprzedni rok,

 • frekwencja za poprzedni rok,

 • ocena z zachowania za poprzedni rok..

O przyjęciu do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów z ww. kryteriów.

W przypadku większej liczby chętnych niż zaplanowano w projekcie przewiduje się dodatkowe kryterium: dochód netto na osobę w rodzinie za 2015 r. na podstawie oświadczenia o dochodach.

Wypełniony formularz do pobrania tutaj należy złożyć do 4 listopada 2016 r. w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,                                       

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.

 

Realizator projektu:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg/2000px-POL_powiat_opoczy%C5%84ski_COA.svg.pngPowiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 212,
26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54, e-mail: projektyedu@opocznopowiat.pl

 Asystent: Karolina Czerczak

 

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze