vEdukacja Platforma

modyfikacja 24.08.2016 08:23 | odsłon 1184

łódzkie3.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Powiat Opoczyński w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisał umowę

o dofinansowanie projektu

pt. „Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych

w Mroczkowie Gościnnym”


w wysokości 269,723,75 zł,

w tym: dofinansowanie UE 229 265,18 zł

dotacja celowa 21 577,91 zł

wkład własny powiatu 18 880,66 zł


          Projekt skierowany jest do 93 uczestników, w tym 79 uczniów/uczennic kształcących się w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym z klas I-IV kierunków: technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych oraz 14 nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego w Technikum.

           Głównym celem projektu jest podniesienie u 79 uczniów (2K,77M) Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (z kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa) kompetencji kluczowych istotnych dla przyszłego zatrudnienia w zakresie kompetencji matematycznych, przyrodniczych, cyfrowych i informatycznych, porozumiewania się w językach obcych (język angielski i język niemiecki) w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Podniesienie ww. kompetencji uczniów umożliwi im kontynuację nauki na wyższym etapie edukacyjnym oraz w przyszłości zwiększy ich szanse na rynku pracy.

            W ramach projektu 14 nauczycieli (4K,10M) uczestniczyć będzie w szkoleniu w zakresie korzystania z pomocy dydaktycznych i narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego.

Rezultatem projektu będzie:

•nabycie kompetencji kluczowych przez 79 uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym;

•wyposażenie szkoły w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

•wyposażenie 14 nauczycieli przedmiotowych w wiedzę z zakresu korzystania z pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego;

•wyposażenie pracowni przedmiotowej wykorzystującej doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

•objęcie wsparciem szkoły zlokalizowanej na terenach wiejskich.


Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,

Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,

Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Rolna 6 pok. 211,

26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

e-mail: programy@opocznopowiat.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Stańczyk


herb.jpg


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze