vEdukacja Platforma

Skip Navigation Links.
modyfikacja 2014-08-19 12:11 | odsłon 2595


Opiniowanie nowych kierunków kształcenia


Z dniem 1 września 2012 r. wszedł w życie art. 1 pkt 22 ppkt b) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), zgodnie z którym: „Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy”.


Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.
5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Warszawie opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie mazowieckim.


W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia została przygotowana procedura jej wydawania.


Procedura obowiązuje od 1 września 2012 r.


 


Procedura
wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Warszawie
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w województwie mazowieckim


 1. Dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia jednocześnie do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Warszawie
  i właściwej powiatowej rady zatrudnienia.

 2. Wzór wniosku składanego do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa) dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup.mazowsze.pl w zakładce Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

 3. Wniosek jest rozpatrywany (w miarę możliwości)  na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

  Wojewódzka Rada Zatrudnienia zbiera się co najmniej raz na kwartał.
  Terminy posiedzeń zamieszczane są na stronie internetowej WUP w zakładce „Wojewódzka Rada Zatrudnienia”.

 4. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 5. Na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.

   

   

   

  Powiatowa Rada Zatrudnienia w Grójcu

  Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

  ul. Laskowa 4a, 05 - 600 Grójec

  tel. Kontaktowy 48 664 80 33

  Terminy posiedzeń luty-marzec b.r.

   

  Procedura opiniowania – na oficjalny wniosek dyrektora szkoły.


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
Wniosek o wydanie opinii ws. otwarcia nowego kierunku zawodowego
2014-08-19 Pobierz
49 kB