modyfikacja 02.02.2024 09:29 | odsłon 63188

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia 
19 lutego 2024 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
(do pobrania). Druk deklaracji pobrać można w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. 

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki. 

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:
  26 lutego - 8 marca 2024 r.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA PORTALU REKRUTACYJNYM:

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
•    wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
•    niepełnosprawność kandydata,
•    niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
•    niepełnosprawność obojga rodziców,
•    niepełnosprawność rodzeństwa,
•    samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
•    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 będą to:

Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów
1.
Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje, 50 pkt - rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje)

Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym
2.
Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
20
Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka
10
Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka

Kryteria określone zostały w Uchwale Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90
- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2024/2025


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2024/2025 określone zostały w Zarządzeniu nr 18/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 stycznia 2024 r.

Lp.
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
26.02.2024 godz.8.00
8.03.2024 godz.15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
11.03.2024 godz.8.00
13.03.2024 godz.15.00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

18.03.2024  godz.15.00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym
19.03.2024 godz.8.00
22.03.2024 godz.12.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2024 godz.15.00
6.
Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
03.06.2024 godz.8.00
31.07.2024 godz.15.00


Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze