modyfikacja 25.10.2017 11:44 | odsłon 4362

Skierowania do MOW, MOS

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - Starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.

Starosta składa do ORE wniosek o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego ośrodka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po otrzymaniu wskazania Starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego ośrodka.
Do skierowania przesyłanego za pośrednictwem poczty do wskazanego ośrodka należy dołączyć w szczególności:
1.    Orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
2.    Kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,
3.  Kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego, innej specjalistycznej  placówki, biegłego lub biegłych,
4.    Odpis aktu urodzenia nieletniego,
5.    Poświadczenie zameldowania nieletniego,
6.    Posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,
7.    Kopię dokumentacji szkolnej,
8.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

Od dnia 1 stycznia 2012 r. umieszczenie wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest możliwe wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego  - z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze