vEdukacja Platforma

modyfikacja 14.06.2017 15:04 | odsłon 1867

ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO -

 Na mocy ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe zmieniony został ustrój szkolny w Polsce. Zgodnie z przyjętym prawem nowy ustrój szkolny będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Rozpocznie się również proces likwidacji gimnazjów. Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I gimnazjum. Wygaszanie gimnazjów może być dokonane poprzez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia
 • stopniowe wygaszenie gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 będą klasy II i III, w roku szkolnym 2018/2019 tylko klasy III).

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum.

Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia.

 W związku z powyższym organy prowadzące zarówno szkoły niepubliczne muszą dopełnić formalności składając w Starostwie Powiatowym w Grójcu stosowne dokumenty.

Przekształcenie
niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w  niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 niepublicznego czteroletniego  technikum w niepubliczne pięcioletnie technikum

Osoba prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum  ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do  dnia 31 stycznia 2019 r. składa w Starostwie Powiatowym w Grójcu następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,

 • statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,

 • wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku technikum - także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

  JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. lub do dnia 28 lutego 2019 r., niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy –Prawo oświatowe.

  Dokumenty składa się niezależnie od złożenia wniosku o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum.

  JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego pięcioletniego technikum, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego czteroletniego technikum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, dokonano zmiany wpisu do ewidencji na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3, przepisu art. 159 ust. 1 nie stosuje się.

  UWAGA!

  Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do ewidencji wpisuje się dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum.

   

   

 

Szkoła branżowa I stopnia

Art. 161. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe.

 

 

Do dnia 30 czerwca 2017 r.

Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową,  przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu dotychczasowym:

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznej zasadniczej szkoły  zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych  na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w art. 169 ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu dotychczasowym dokonuje zmiany tego wpisu na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 169 ust. 1

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;

3) wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych).

Przepisu nie stosuje się w przypadku niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 10 ( gimnazjum włączone  do branżowej szkoły I stopnia ),   która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano zmiany wpisu do ewidencji szkół niepublicznych na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3.

SZKOŁA POLICEALNA

Art. 174. 1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

 

INFORMACJA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zgodnie z art. 316 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 60): „Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których przed dniem 1 września 2017 r. został utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostosują swoją działalność do warunków określonych w art. 175 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 30 września 2017 r.”

WAŻNE

Niepubliczne licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 146, niepubliczne technika, o których mowa w art. 152, i dotychczasowe niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 162, które odpowiednio przed dniem 1 września 2017 r. lub przed dniem 1 września 2019 r. uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, zachowują te uprawnienia.

 

Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze
Sygnatura Opis Data
warunki lokalowe
14.06.2017 Pobierz
26 kB
wykaz kadry
14.06.2017 Pobierz
36 kB
wniosek
14.06.2017 Pobierz
42 kB