NABÓR DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

2024/2025Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się od 1 marca 2024 r. od godz. 8:00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 15 marca 2024 r. do godz. 15:00.


Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie.

Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą jednostek na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl. Rodzic może wybrać 3 publiczne jednostki.


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą Internetu, należy wypełniony wniosek wydrukować, następnie podpisać i dostarczyć do Przedszkola. Po 15 marca 2024 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.


Ogólne zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 są dostępne nastronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 kwietnia br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.


Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się w terminie 3-10 czerwca 2024 r. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025:


 • Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/ studiuje/uczy się w trybie dziennym (kryterium stosuje się również do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) – 32 punkty,
 • Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 punktów,
 • Kandydat, którego przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun lub rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Cieszyn i rozlicza podatek dochodowy odosób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja, jako miejsce zamieszkania wskazując Gminę Cieszyn – 8 punktów;
 • Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim – 4 punkty,
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – 2 punkty,
 • Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka – 1 punkt.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.cieszyn.plJeśli chcesz zobaczyć aktualne oferty poszczególnych przedszkoli musisz 


wybrać na pasku poziomym dane przedszkolelub kliknąć w poszczególne skróty nazw jednostek poniżej:


P1

P2

P4

P7

P8

P9

P16

P17

 

P18

P19

P20

SP6

*****************************************************************************************************************


NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2024/2025


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn  na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 6 marca 2024 r.

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: od 6 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów: od 7 marca 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 11 kwietnia 2024 r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia: od 11 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 22 kwietnia 2024 r.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym rozpocznie się 25 kwietnia 2024 r.


Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: www.cieszyn.podstawowe.vnabor.pl


Rekrutacja do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – zgłoszenie. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.


Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem – dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami:

 • miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły – 100 punktów, w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 punktów,
 • w obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 25 punktów,
 • przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun kandydata lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Cieszyn i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja – jako miejsce zamieszkania wskazując Gminę Cieszyn – 12 punktów,
 • miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 8 punktów,
 • miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 3 punkty.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.cieszyn.pl.


*****************************************************************************************************************


Szanowni Rodzice

W okresie wakacyjnym w 2023 roku publiczne przedszkola pełnią dyżury w następujących terminach:

 

1. Przedszkole nr 1 – od 14.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

2. Przedszkole nr 2 – Integracyjne – od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.

3. Przedszkole nr 4 – od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.

4. Przedszkole nr 7 – od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

5. Przedszkole nr 8 – od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

6. Przedszkole nr 9 – od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r. 

7. Przedszkole nr 16 – od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r. 

8. Przedszkole nr 17 – od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

9. Przedszkole nr 18 – od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

10. Przedszkole nr 19 – od 24.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

11. Przedszkole nr 20 – od 14.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

12. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 – od 14.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

Opieka wakacyjna jest zorganizowana dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.

Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor kierując się zasadą pierwszeństwa:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zapisane do danego przedszkola/SP6 w roku szkolnym 2022/2023;

2) w następnej kolejności przyjmowane są dzieci zapisane w pozostałych publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Decyduje kolejność prawidłowo złożonej deklaracji.

 

Podstawą przyjęcia dziecka uczęszczającego do innego przedszkola niż to do którego zostało zapisane jest dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawnych w poniższych terminach w godzinach od ustalonych przez każdą jednostkę wypełnionej deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach lipiec-sierpień 2023:

1. Przedszkole nr 2, nr 4, nr 9 i nr 16 – od 12.06.2023 r. do 14.06.2023 r.

2. Przedszkole nr 7, nr 8, nr 17, nr 18 i nr 19 – od 15.06.2023 r. do 16.06.2023 r. i 19.06.2023 r.

3. Przedszkole nr 1, nr 20 oraz Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie od 20.06.2023 r. do 22.06.2023.

 

Deklaracja, o której mowa wyżej  stanowi załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.309.2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach lipiec i sierpień 2023 i jest dostępna w każdym publicznym przedszkolu w Cieszynie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 

***************************************************************************************************************** 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Szanowni Rodzice


W dniu 13 kwietnia 2023 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.


Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona od 29 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu/szkole prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.


Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

a.      Przedszkole nr 17 w Cieszynie, ul. Frysztacka 161;

b.      Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie, ul. Katowicka 68.


Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 19 czerwca 2023 r. o godz. 8.00 w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 określił dyrektor przedszkola/szkoły i są one dostępne w poszczególnych jednostkach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola/szkoły będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola/szkoły zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora/szkoły przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.  


Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 28 czerwca 2023 r.  w poszczególnych jednostkach oświatowych.


*****************************************************************************************************************

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

DO I KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  

Szanowni Rodzice


Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024 r. Zapisy do klas pierwszych niżej podanych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Cieszynie ul. Chopina 37;

- Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie ul. Katowicka 68,

odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: 

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 26 kwietnia do 9 maja 2023 r. (do godz. 15:00).


I. Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór do szkół dysponującymi wolnymi miejscami. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. Jeśli kandydat mimo przyjęcia do szkoły, chce jeszcze raz brać udział w rekrutacji uzupełniającej, zgłasza się do szkoły do której został przyjęty w rekrutacji właściwej w celu skreślenia z listy przyjętych, następnie należy na witrynie dla kandydata:


1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. W kolejnym kroku przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do szkoły.


2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te szkoły, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.


3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do szkoły. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do szkoły, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.


II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych szkół należy:


1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.


2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te szkoły, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.


3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosek, należy dostarczyć do szkoły, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.


*****************************************************************************************************************


NABÓR DO PRZEDSZKOLI


Jeśli chcesz zobaczyć aktualne oferty poszczególnych przedszkoli musisz wybrać na pasku poziomym dane przedszkolelub kliknąć w poszczególne skróty nazw jednostek poniżej:


P1

P2

P4

P7

P8

P9

P16

P17

 

P18

P19

P20

SP6

 *****************************************************************************************************************


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na

rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice

 

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 1 czerwca do 9 czerwca 2022 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

a.       Przedszkole nr 1 w Cieszynie, ul. Michejdy 10,

b.      Przedszkole nr 8 w Cieszynie, ul. Chrobrego 1,

c.       Przedszkole nr 16 w Cieszynie, ul. Bielska 75,

d.      Przedszkole nr 17 w Cieszynie, ul. Frysztacka 161,

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

 

Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 29 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.  

 

Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 29 czerwca 2022 r.  w poszczególnych przedszkolach.

 

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola


*****************************************************************************************************************


Rekrutacja uzupełniająca do I klas szkoły


podstawowej na rok szkolny 2022/2023


Szanowni Rodzice

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2022/2023. Zapisy do klas pierwszych niżej podanych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie ul. J. Matejki 3,

- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie ul. Gen. J. Hallera 8,

- Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie ul. Katowicka 68,

odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 10 maja do 18 maja 2022 r. (do godz. 15:00).

I. Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór do szkół dysponującymi wolnymi miejscami. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. Jeśli kandydat mimo przyjęcia do szkoły, chce jeszcze raz brać udział w rekrutacji (uzupełniającej), zgłasza się do szkoły do której został przyjęty w rekrutacji właściwej w celu skreślenia z listy przyjętych, następnie należy na witrynie dla kandydata:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. W kolejnym kroku przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do szkoły.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te szkoły, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do szkoły. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do szkoły, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te szkoły, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.

3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosek, należy dostarczyć do szkoły, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.


*****************************************************************************************************************Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2022/2023

 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 21 marca 2022 r. (od godz. 8:00) do 6 kwietnia 2022 r. (do godz. 15:00)

Rekrutacja do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGLOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i dostarczyć w wersji papierowej do szkoły. W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5 m dystansu między obecnymi w budynku.

W związku ze stanem epidemii istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub wykonać zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

 

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:

1.       Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

100 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

2.       W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

3.       W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

4.       Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

5.       Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wniosku i wymaganych oświadczeń  na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;

-        oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

-        oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

-        w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,

-        w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

-        w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 marca godz. 8.00

6 kwietnia   godz. 15.00

10 maja godz. 9.00

18 maja godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

7 kwietnia  godz. 8.00

21 kwietnia  godz. 15.00

18 maja godz. 9.00

1 czerwca godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia godz. 8.00

2 czerwca godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25 kwietnia  godz. 8.00

29 kwietnia   godz. 15.00

2 czerwca godz. 9.00

8 czerwca godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6 maja godz. 8.00

10 czerwca godz. 8.00

 


*****************************************************************************************************************


Szanowni Rodzice


Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się od 1 marca 2022 r. od 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 15 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie tj.:

- rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie i tam składają wnioski do 15 marca br.

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie odpowiednio komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 1 marca 2022 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą jednostek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie https://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/

Cieszyńskie przedszkola oferują:

       Wysoko wykwalifikowaną  i pełną pasji kadrę;

       Szeroką ofertę bezpłatnych zajęć  dodatkowych:

*język angielski,

*gimnastyka korekcyjna,

*zajęcia muzyczno-taneczne,

*zajęcia plastyczne,

*kodowanie,

*zajęcia twórcze z wykorzystaniem gier oraz magicznego dywanu,

*rytmika,

*zajęcia sensoplastyki

*i inne;

       Realizację projektów unijnych - aktualnie realizujemy projekt Wybieram Cieszyńskie Przedszkole. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw;

       Brak opłaty wpisowej, niskie opłaty opieki i żywienia;

       Bezpłatna i kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione z opłaty stałej;

       Logopeda i psycholog w każdym przedszkolu;

       Zdrowe i smaczne obiady przygotowywane we własnych kuchniach;

       Duże, dobrze wyposażone ogrody;

       Przestronne, nowocześnie wyposażone sale;

       Atrakcyjne wycieczki edukacyjne.

Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej funkcjonujących na terenie miasta Cieszyna, na rok 2022/2023, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować następnie podpisać i dostarczyć do przedszkola. Z uwagi na stan pandemii dopuszcza się również przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku wraz z załącznikami i wysłanie go na adres mailowy przedszkola. Po 15 marca 2022 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 są dostępne na stronie http://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/ , a szczegółowe zasady rekrutacji określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym tzn. czy wniosek wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 13 kwietnia br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W 2022 R.

Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2022 r.

do 15 marca 2022 r.

 

od 1 czerwca 2022 r.
do 9 czerwca 2022 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 marca 2022 r.

do 30 marca 2022 r.

od 2 czerwca 2022 r.

do 17 czerwca 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca 2022 r.

 

20 czerwca 2022 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31 marca 2022 r.

do 8 kwietnia 2022 r.

od 20 czerwca 2022 r.

do 24 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

13 kwietnia 2022 r.

 

29 czerwca 2022 r.

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:

-     Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,

-     Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,

-     Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,

-   Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola  - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,

-   Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.

 

*****************************************************************************************************************Rekrutacja uzupełniająca do I klas szkoły


podstawowej na rok szkolny 2021/2022Szanowni Rodzice


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2021/2022 nie zostanie uruchomiona ze względu na brak wolnych miejsc. W związku z powyższym rodzice dzieci niezapisanych do klas pierwszych proszeni są o zgłoszenie się do szkół obwodowych. 


*****************************************************************************************************************
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na


rok szkolny 2021/2022


 

Szanowni Rodzice

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.


Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona od 21 do 31 maja 2021 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.


Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.


Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

 1. Przedszkole nr 2-Integracyjne w Cieszynie, ul. Ks. J. Trzanowskiego 4 – dla 6 latka oraz dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163  – dla 3 i 4 latków,

 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie, ul. Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,

 4. Przedszkole nr 17 w Cieszynie, ul. Frysztacka 161  – dla 3, 4, 5 i 6  latków,

 5. Przedszkole nr 18 w Cieszynie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6 – dla 3, 4, 5 i 6 latków. 

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 31 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 17 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

 

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.  


Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 29 czerwca 2021 r.  w poszczególnych przedszkolach.


Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.


W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i  zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola.


Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą:

 1. Przedszkole nr 2 w Cieszynie - przedszkole1cieszyn@gmail.com, tel. 725 998 410

 2. Przedszkole nr 7 w Cieszynie - cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129,

 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie - p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931,

 4. Przedszkole nr 17 w Cieszynie - przedszkole17cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 929,

 5. Przedszkole nr 18 w Cieszynie - uniklasz@onet.eu, tel. 723 009 952.

******************************************************************************************************************


Szanowni Rodzice


Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się od 26 lutego 2021 r. od 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00.


Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie tj.:


- rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie i tam składają wnioski do 12 marca br.


- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie odpowiednio komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie.


Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 26 lutego 2021 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie https://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/


Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej funkcjonujących na terenie miasta Cieszyna, na rok 2021/2022, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować następnie podpisać i dostarczyć do Przedszkola. Z uwagi na stan pandemii dopuszcza się również przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku wraz z załącznikami i wysłanie go na adres mailowy przedszkola. Po 12 marca 2021 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.


Ogólne zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 są dostępne na stronie http://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/ , a szczegółowe zasady rekrutacji określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym tzn. czy wniosek wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 15 kwietnia br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.


 


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W 2021 R.


Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 luty 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

 

od 21maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 16 marca 2021 r.

do 30 marca 2021 r.

od 2 czerwca 2021 r.

do 16 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 marca 2021 r.

 

17 czerwca 2021 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31 marca 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.

od 17 czerwca 2021 r.

do 24 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

15 kwietnia 2021 r.

 

29 czerwca 2021 r.


 


Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:


-     Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,


-     Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,


-     Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,


-   Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola  - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,


-   Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.


 

**


Cieszyn, 3.09.2020 r.


 Szanowni Państwo,


Ruszył rok szkolny, z czego wszyscy się cieszymy. Wznowione zostały kursy szkolne na liniach komunikacji miejskiej. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne, ilość miejsc w autobusach jest ograniczona. Mając na uwagę konieczność dotarcia na zajęcia młodzieży szkolnej wprowadzone zostały dodatkowe autobusy w godzinach porannych na liniach 22 i 30/32.


Po pierwszych dniach mamy informacje, że młodzież kumuluje się w autobusach, chcąc podróżować do szkoły z kolegami. A dodatkowe autobusy jadą puste. Nie możemy tak funkcjonować. Proszę
o podjęcie tematu podczas lekcji wychowawczych, wewnętrznymi kanałami komunikacji w szkole.
O uczulenie młodzieży na stosowanie się do wytycznych i współdziałanie w tym zakresie. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zaostrzyć działania w komunikacji miejskiej, a nie chcielibyśmy wprowadzać bardziej restrykcyjnych rozwiązań.


To dla nas test z odpowiedzialności ale także wzajemnej współpracy. Ważny element przystosowywania młodych ludzi do życia społecznego.


 Z poważaniem,


Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna


****************************************************************************************

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli narok szkolny 2020/2021


Szanowni Rodzice

 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 20 do 25 maja 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

 1. Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163  – dla 3 latków,

 2. Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. N. Bucewicza 25  – dla 3 i 4 latków,  

 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie, Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 25 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 8 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach.  

Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2020 r.  w poszczególnych przedszkolach.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i  zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą:

 1. Przedszkole nr 7 w Cieszynie - cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129

 2. Przedszkole nr 9 w Cieszynie - p9cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 935

 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie - p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931.


****************************************************************************************

Rekrutacja uzupełniająca do I klas szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021


Szanowni Rodzice

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020/2021. Zapisy do klas pierwszych niżej podanych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, Cieszyn ul. Chopina 37,

- Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn Plac Wolności 7a,

- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn ul. Wojska Polskiego 1,

- Szkoła Podstawowa nr 7, Cieszyn ul. Bielska 247

 odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 19 maja do 26 maja 2020 r. (do godz. 15:00).

I. Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór do szkół dysponującymi wolnymi miejscami. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. Jeśli kandydat mimo przyjęcia do szkoły, chce jeszcze raz startować w rekrutacji uzupełniającej, zgłasza się do szkoły do której został przyjęty w rekrutacji właściwej w celu skreślenia z listy przyjętych, następnie należy na witrynie dla kandydata:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. W kolejnym kroku przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do szkoły.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te szkoły, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do szkoły. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ.

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te szkoły, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ.

3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosek, należy dostarczyć do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania WNIOSKU z wymaganymi oświadczeniami po uprzednim ich wypełnieniu i podpisaniu na adres mailowy szkoły z pierwszej preferencji. W tej sytuacji wypełnione i podpisane WNIOSEK wraz z oświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły z pierwszej preferencji. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.

**************************************************************************************

Zasady pracy zdalnej oraz tygodniowy plan lekcji 


Klasy 1-3

 • Wychowawca / nauczyciel wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg przyjętego planu.

 • Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć

  2 godzin.

 • Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego raz w tygodniu wysyła propozycje ćwiczeń do wykonania.

Edukacja wczesnoszkolna – zajęcia w poniedziałek, środę i piątek.


Religia – zajęcia we wtorek.


Język angielski – zajęcia w czwartek.


Klasy 4-8

 • Nauczyciel przedmiotów wysyła swoim uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg ustalonego planu.

 • Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do książek i ćwiczeń, niektóre wydawnictwa udostępniły podręczniki online.

 • Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań       i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia do zadawanych zadań.

 • DZIENNY CZAS PRACY UCZNIÓW NAD ZADANIAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2-3 GODZIN, A W PRZYPADKU KLAS 8 MAKSYMALNIE 3-4 GODZIN.

 • Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych będą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe

  (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz innych dostępnych źródeł).

 • Zagadnienia z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia wysyłane będą raz w tygodniu. Materiały           z w/w przedmiotów powinny zawierać różne ciekawostki, informacje       w formie np. filmów fabularnych czy dokumentalnych związanych           z przedmiotem, propozycje ćwiczeń ruchowych. Jeżeli zostanie zadany jakiś projekt do wykonania, to będzie oceniony po powrocie do szkoły.

   

  Kwestia oceniania pozostaje do ustalenia i jest warunkowana wytycznymi MEN-u.

  Tygodniowy plan lekcji klasy 4-8


KLASA 4


PONIEDZIAŁEK: j. polski, przyroda


WTOREK: matematyka


ŚRODA: j. angielski, historia


CZWARTEK: j. polski


PIĄTEK: matematyka, j. angielski


 


KLASA 5


PONIEDZIAŁEK: matematyka, biologia


WTOREK: j. polski, j. angielski


ŚRODA: geografia


CZWARTEK: matematyka, j. angielski


PIĄTEK: j. polski, historia,


 


KLASA 6


PONIEDZIAŁEK: j. polski, j. angielski


WTOREK: matematyka, biologia


ŚRODA: j. polski, historia


CZWARTEK: matematyka, j. angielski


PIĄTEK: geografia

 


KLASA 7


PONIEDZIAŁEK: matematyka, j. angielski, biologia


WTOREK: j. polski, chemia, j. niemiecki


ŚRODA: j. angielski, geografia


CZWARTEK: matematyka, historia,


PIĄTEK: j. polski, fizyka


 KLASA 8


PONIEDZIAŁEK: j. polski, chemia, WOS


WTOREK: matematyka, historia


ŚRODA: j. angielski, fizyka, EDB


CZWARTEK: j. polski, j. niemiecki, geografia


PIĄTEK: matematyka, j. angielski, biologia


 **********************************************************************************************************************************

Apel do  nauczycieli i uczniów


W związku ze szczególną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem apelujemy do wszystkim nauczycieli i uczniów, o pozostanie w domu a wychodzenie z domu ograniczenie do niezbędnego minimum.

Przypominamy, że dla uczniów i młodzieży szkolnej nie jest to czas ferii, a dla grona pedagogicznego urlopu. W dziennikach elektronicznych sukcesywnie pojawiają się wytyczne dla uczniów, by ten czas wykorzystać efektywnie. Straż Miejska reaguje na przebywanie młodych osób w większych grupach. Prosimy o reagowanie – zwracanie bezpośrednio uwagi, że powinni w tych dniach przebywać w domu, bądź zgłaszanie takich faktów bezpośrednio do Straży Miejskiej w celu podjęcia interwencji.


 

********************************************************************************************************************

Szanowni Rodzice

W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19 prosimy o codzienne przeglądanie e-dzienników, które służą do wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.  

Nauczyciele szkół przygotują dla uczniów zadania i prace do samodzielnej nauki w domu. Poprosimy Rodziców, by kontrolowali i sprawdzali, czy uczniowie na bieżąco wykonują zadany materiał.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by uczniowie ograniczyli kontakty towarzyskie i przebywali w domu oraz stosowali się do zaleceń Sanepidu. Czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest dla nich czasem wolnym.


*********************************************************************************************************************


INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CIESZYN W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM


 • Od dnia 10 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,  od dnia 11 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia w pozostałych szkołach podstawowych, a 12 marca 2020 r. w publicznych przedszkolach. Zawieszenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. potrwa do dnia 25 marca 2020 r. Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

   

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie najważniejsze informacje dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów i wychowanków. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

   

 • Zachęcamy do podjęcia przez uczniów samodzielnej nauki w czasie, gdy w placówkach oświatowych nie odbywają się lekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

   

 • W związku z zamknięciem placówki oświatowej, rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli spełnia dwie przesłanki:

  - opiekuje się dzieckiem poniżej 8-ego roku życia oraz

  - jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą). Więcej informacji pod linkiem: https://www.zus.pl/

   

 • Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, tzw. praca zdalna, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Link do ustawy: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

   

 • Szczegółowe informacje na temat koronawirusa COVID-19, profilaktyki oraz postępowania można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

   

 • Informacje na temat funkcjonowania publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych w Cieszynie można uzyskać pod numerem telefonu: 785 013 939 od poniedziałku do piątku w dniach od 13 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w  godzinach od 8.00 do 20.00.**********************************************************************************************

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem w Cieszynie zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych do piątku 13 marca włącznie są zawieszone. Placówki w tym czasie zostaną poddane dezynfekcji.


Jednocześnie apelujemy do rodziców o zachowanie spokoju, stosowanie się do wytycznych Sanepidu, o zadbanie, by dzieci w tym czasie pozostały w domu, nie uczęszczały na dodatkowe zajęcia ani spotkania towarzyskie. Uwrażliwiamy również na fakt, że koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dlatego prosiby, by w miarę możliwości dzieci nie pozostawały w tym czasie pod opieką dziadków.


Jeśli pojawią się niepokojące objawy wskazujące na infekcję, prośmy najpierw o telefoniczne zgłoszenie swoich obaw do Sanepidu pod nr tel 502 281 673.


********************************************************************************************

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021


 Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00


Rekrutacja do szkół obwodowych


Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz ZGŁOSZENIE. Następnie wypełnione ZGLOSZENIE należy wydrukować wraz z wymaganym oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  i dostarczyć w wersji papierowej do szkoły. W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania ZGŁOSZENIA i wymaganego oświadczenia o miejscu zamieszkania na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełnione i podpisane  ZGŁOSZENIE oraz oświadczenie należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek są dostępny na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnej konsultacji udzielanej wyłącznie telefonicznie.


 Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.


Rekrutacja do szkół pozaobwodowych


Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Miasta Cieszyn:


 1. Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej szkoły –

  100 pkt

  Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania;

 2. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 50 pkt

  Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

 3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują wstępni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należnej opieki – 25 pkt

  Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania jego krewnych;

 4. Miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – 12 pkt

  Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata;

 5. Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – 9 pkt

  Sposób dokumentowania: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy.

   

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.


Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wniosku i wymaganych oświadczeń  na adres mailowy szkoły. W tej sytuacji wypełniony i podpisany WNIOSEK oraz oświadczenia należy zeskanować lub zrobić zdjęcia i przesłać na adres mailowy szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek szkół są dostępne na platformie naborowej w ofercie szkół. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.


 Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:


 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły rodzice składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE i dołączają orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – rekrutacja następuje na zasadach ogólnych, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

 • oddziałów integracyjnych – rekrutacja przebiega na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.


Oddziały integracyjne funkcjonują:


 • w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,

 • w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,

 • w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. 


W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Lp

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia godz. 8.00

16 kwietnia   godz. 15.00

19 maja godz. 9.00

26 maja godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 – Prawo Oświatowe.

17 kwietnia  godz. 8.00

30 kwietnia  godz. 15.00

27 maja godz. 9.00

9 czerwca godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

5 maja godz. 8.00

11 czerwca godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 maja   godz. 8.00

11 maja   godz. 15.00

11 czerwca godz. 9.00

17 czerwca godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 maja godz. 8.00

19 czerwca godz. 8.00


 

***********************************************************************************

Szanowni Rodzice


Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się od 24 lutego 2020 r. od 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.


Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 5-letnie, 4-letnie i 3-letnie, którym gmina ma umożliwić korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie tj.:

- rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola nr 4 w Cieszynie i tam składają podania do  13 marca br.

- kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie odpowiednio komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola
nr 4 w Cieszynie.


Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 24 lutego 2020 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie https://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/

Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej funkcjonujących na terenie miasta Cieszyna, na rok 2020/2021, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować następnie podpisać i dostarczyć do Przedszkola. Po 13 marca 2020 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.


Ogólne zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na stronie http://www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl/ , a szczegółowe zasady rekrutacji określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym tj. czy wniosek wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 28 kwietnia br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W 2020 R.


Lp

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 lutego 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

 

od 20 maja 2020 r.
do 25 maja 2020 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 24 lutego 2020 r.

do 16 marca 2020 r.

od 20 maja 2020 r.

do 28 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

08 kwietnia  2020 r.

 

08 czerwca 2020 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 08 kwietnia 2020 r.

do 17 kwietnia 2020 r.

od 08 czerwca 2020 r.

do 12 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 kwietnia 2020 r.

 

17 czerwca 2020 r.


 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:


-     Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,


-     Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,


-     Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,


-   Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola  - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,


-   Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka - potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.


 *********************************************************************************